Rehabilitatsiooniteenused osutab RIERA OÜ, reg. nr 14029119. Tegevusluba SRT000215.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist. 

Teenus on olemuselt aktiivne, inimene teeb ise võimetekohaselt kõiki tegevusi, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja teha – näiteks võimleb või õpib abivahendi abil riietumist. Neid oskusi harjutatakse rehabilitatsiooni-spetsialisti abiga ja juhendamisel, kuid lisaks annab spetsialist harjutusi ja ülesandeid, mida teha kodus iseseisvalt või koos pereliikme/hooldajaga. Kuna rehabilitatsiooniteenuse tulemuslikkuse eelduseks on alati inimese aktiivne osalus, siis ei kuulu rehabilitatsiooniteenuste hulka passiivsed protseduurid nagu massaaž.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on kompleksne teenus, mis on vajalik juhul, kui inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, taastusravi, hooldaja, isiklik abistaja) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide  ehk rehabilitatsioonimeeskonna sekkumist.

Sihtrühmad

 • Lapsed, kellel on tuvastatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus
 • Kuni 16-aastased puudega isikud ja kuni 16-aastased puuet taotlevad isikud
 • Tööealised isikud, kellel on puue  või kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks või kellele on määratud invaliidsugrupp tähtajatult või kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime
 • Esmasesse psühhoosi haigestunud isikud, kelle ravimeeskond on tuvastanud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse 
 • Tööealised psüühikahäirega isikud, kellel on puue või kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks või kellele on määratud invaliidsugrupp tähtajatult või kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse korraldus lastel

 1. Lapsel on eelnevalt määratud puude raskusaste
 2. Esitad sotsiaalkindlustusametile rehabilitatsiooniteenuse taotluse
 3. Sotsiaalkindlustususamet eelhindab kompleksteenuse vajadust ja vajaduse selgumisel väljastab suunamisotsuse
 4. Pöördud 60 päeva jooksul sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse meie poole ja lepid kokku teenuse saamise aja
 5. Meie meeskond koostöös pere ja võrgustikuga hindab lapse rehabilitatsioonivajadust ja koostab rehabilitatsiooniplaani
 6. Laps saab teenust vastavalt rehabilitatsiooniplaanile
 7. Meie meeskond hindab koos lapsevanema/eestkostja ja lapsega teenuse tulemuslikkust
 8. Lapsevanem/eestkostja annab meile kinnituse, milliseid teenuseid laps on saanud.

Teenuse sisu

Sotsiaaltöötaja: Veronika Tolpenko

Nõustamine ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, et toetada/soodustada isiku edaspidist funktsioneerimist, tegevus- ja osalusvõimet. Isiku lähivõrgustiku aktiveerimine, kogukonna ressursside vahendamine, avalike teenuste osutajate ja teiste formaalse võrgustiku iikmete nõustamine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.

Logopeed: Katerina Jakovleva, Tatjana Pligunova, Olena Senina

Kõne-eelse kommunikatsiooni arendamine. Verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivse kommunikatsiooni arendamine või taastamine. Abivahendite vajaduse
hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Isiku ja/või tema võrgustikuliikmete nõustamine kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel. Nõustamine neelamishäirega kaasnevate probleemide korral.

Eripedagoog: Katerina Jakovleva, Tatjana Pligunova, Olena Senina, Alina Hladkykh, Anastassia Kiyanova

Kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamine eripedagoogiliste võtetega. Võrgustikuliikmete eripedagoogiline nõustamine, sealhulgas isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, avalik ruum). Orienteerumis- ja liikumisõpetus (sh valge kepi kasutamine, marsruutide õpetamine jm), punktkirja õpetamine, igapäevatoimingute õpetamine, kommunikatsioonioskuste õpetamine ja arendamine ning abivahendite vajaduse hindamine ja kasutamise õpetamine, vajaduse korral võrgustikuliikmete osavõtul. Abivahendite vajaduse tuvastamisel, kui puudub õigus abivahendit määrata, vajaliku spetsialisti soovitamine.

Psühholoog: Iana Gorb, Zoryna Kaminska, Olga Oynus, Marina Komarova

Isiku nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Isiku psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamine. Isiku potentsiaali ja valmisoleku arendamine eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks. Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.

Loovterapeut: Valeria Jagudina

Loovus- ja kunstipõhiste meetodite ja tehnikate rakendamine tegevusvõime arendamiseks ja säilitamiseks isiku terviseseisundist lähtuvalt psühhoteraapilisel, funktsionaalsel ja rekreatiivsel tasandil. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine loovtegevuste rakendamiseks isiku tegevuskeskkonnas.

Füsioteraapeut: Nadiia Rassadkina, Viktoryia Tsiutsiakh, Anna Fjodorova

Isiku motoorse sooritusvõime ja tegevuskeskkonna (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum) hindamine ning tegevuskeskkonna kohanduste soovitamine (võimaluse korral elluviimine). Individuaalsete liigutuslikku sooritusvõimet ja iseseisvat toimetulekut arendavate, taastavate, soodustavate ja/või säilitavate füsioterapeutiliste programmide koostamine ja rakendamine (ei sisalda passiivseid tegevusi) eesmärgiga anda inimesele teadmised ja harjutused, mida iseseisvalt sooritada oma toimetuleku säilitamiseks või parendamiseks, ning tegevuse tulemuslikkuse hindamine koostöös isikuga. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, võimaluse korral isiku tegevuskeskkonnas. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine, sealhulgas ergonoomilise abistamise võtete õpetamine lähivõrgustiku liikmetele isiku abistamiseks tema tegevuskeskkonnas.

Õde: Anait Vashchenko

Tervise ja enese eest hoolitsemisest teavitamine, nõustamine, haigusteadlikkuse hindamine, haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamine, riskikäitumise juhtimine, isiku lähivõrgustiku nõustamine isiku või tema esindaja juuresolekul/loal terviseprobleemidega toimetulekuks ja toetamiseks. Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate kindlakstegemine, lähtudes terviseolukorrast). Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Teenus ei sisalda täiendavatele uuringutele saatmist, raviprotseduuride tegemist ega retsepti väljastamist.